Hochwasserentlastungsstollen


Thun, Schweiz

Proiektdaten

Bauerr:Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I, Schlossberg 20, 3601 Thun

Auftraggeber: ARGE ·Hochwasserentlastungsstollen · Thun ·AHT, ·3601 ·Thun1J

Bauleitung: Marchand ·& ·Partner·AG

Gutachten: Géologie Opératonelle

Planung: lngenieurbüro·Peter·Flütsch, ·Kasernenstrasse·95, ·7007 ·Chur1J